За проекта

Настоящият проект„Младежка КАУЗА“- „Младежка Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България" си поставя за цел да обедини неправителствени организации, насочени към младите хора в една платформа, която да им даде необходимия капацитет и устойчивост, за да планират и изпълняват своята мисия целенасочено и в услуга на развитието на потенциала на младите хора в страната. Проектът се осъществява по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg). Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот" и Сдружение "БГ Бъди активен", досега познато като Сдружение „УАУ Спорт".

       

Основната цели на проекта са:

  • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
  • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
  • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта ще включват:

  • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
  • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
  • Повишаване на осведомеността.
  • Създадената по проекта интернет платформа ще представи трите НПО и техните проекти пред широката общественост. Тя ще даде и допълнителна гласност на инициативата им за устойчивост и прозрачност в младежкия сектор.

Стойността на проекта е 13 448,18 евро, а паричната стойност, отпусната от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ НА ЕИП е 12 073,18 евро. Неговата продължител е 12 месеца, а основните целиви групи включват 15 доброволци и 9 НПО.

Допълнителна информация: Идеята за разработване на уеб-базирана платформа за нуждите на младежки НПО предлага ефективно решение на редица организационни проблеми и затруднения, свързани с недостиг на ресурси и капацитет. Чрез създаването наспециална платформа и разработването на стратегическидокументи три НПО, а именно сдружение "Възможности безграници", сдружение "Жажда за живот" и сдружение "WOW Sport"си поставят за задача да обединят усилия и съвместно даразвият условия за изграждане на устойчив човешки ресурс идобра публичност, които да спомогнат за дългосрочното развитиена НПО в частта му, касаеща младежка политика. Така неправителственият сектор в частност младежките организации щеполучат възможност да се фокусират върху укрепване развитиетона гражданското общество и ще допринесат за налагане напринципите на социална спаведливост, демокрация и устойчиво развитие в обществото. Проектните дейности включватмероприятия за укрепване на капацитета на трите НПО, касаещаразработването на стратегически документи и планове запрозрачност, наличието на експертни ресурси, обучения запридобиването на полезни знания и умения за стратегическопланиране, диалогичността и изграждането на мрежи за сътрудничество и партньорства със сродни НПО, медии,администрация и бизнеса, както пилотно стартиране на стажантскапрограма за младежки НПО, която да даде така необходимиячовешки ресурс за изпълнение на множеството рутинни иорганизационни дейности, които ангажират основната част отвремето на младежките работници към момента. Реализирайкипланираните проектни дейности екипът на Младежка КАУЗА ще даде по-голяма гласност и видимост на младежкия сектор катоинвестира в компетенциите и възможностите на проактивнитемладежки работници, които могат да бъдат дивгател за развитиетона потенциала на младите хора в страната.

Създаването и ресурсното обезпечаване на мрежата би имало съществено благотворно въздействие от гледна точка на предоставяне на липсващ ресурс чрез разработените и достъпни документи и стратегии; чрез организирането на алтернатина форма за младежка заетост и придобиване на практически умения и по-добра подготовка за реализарция на пазара на труда за младите хора.


"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."