Фондация

Ако се спрете на варианта за фондация, трябва да се запознаете със следното:

Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт приживе или по случай на смърт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Учредител/и на фондация могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, като няма ограничение за броя им.

 

Най-важният акт при учредяване на фондацията е безвъзмездното предоставяне на имущество. Приживе това става с дарение, което трябва да бъде извършено в писмена форма с нотариална заверка на подписа. По случай на смърт учредяването става чрез завещание.

Когато при учредяването на Фондация се предоставя безвъзмездно определена сума пари, за да се удостовери пред регистърния съд това обстоятелство, е необходимо откриването на набирателна сметка в банка, която издава уведомително писмо, че е предоставена определена сума пари за учредяването на конкретната фондация.

По отношение на фондацията, законът е значително по-лаконичен в сравнение с уредбата на сдружението. Органите на фондацията не са ограничени от закона нито по тяхното наименование, нито по брой, нито по отношение на броя на техните членове.

Във всички случаи фондацията следва да има поне един орган – управителен, който да управлява организацията и да изразява волята й. Този орган може да бъде както едноличен, така и колективен. Ако фондацията се е определила за осъществяване на дейност в обществена полза, тя трябва да има двустепенна система на органите – като минимум един върховен колективен орган и един управителен (колективен или едноличен) със същите правомощия като Общо събрание и Управителен съвет.

Подобно на уредбата на сдружението, при регистрация на фондацията следва да се заявят следните обстоятелства за вписване: необходимото съдържание на учредителния акт, имената и длъжността на лицата, представляващи ЮЛНЦ (съдът обикновено вписва вида на органите на управление и лицата представляващи и управляващи юридическото лице), адресът, определението за извършване на общественополезна дейност, както и размерът на учредителното дарение.

Основният вътрешен акт при фондацията е учредителният акт. В закона е посочено необходимото съдържание на учредителния акт. Той включва две основни части – имуществена и организационна. Имуществената част е тази, в която се описват размерът и видът на едностранно предоставеното имущество, с което се учредява фондацията. Организационната част на учредителния акт включва всички елементи, които съдържа един устав на сдружение - цели и средства за тяхното постигане; орган или органи на управление и правомощия; имущество, набиране и разходване на средства; други разпоредби.