Финансиране

Име: Линк:
Национален център "Младежки програми и инициативи" http://www.youthbg.info/ 
Център за развитие на човешките ресурси- Националната агенция за България по Програма „Еразъм+” http://www.hrdc.bg/
Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство http://www.ngogrants.bg/  
Структурни фондове на ЕС http://www.eufunds.bg/  
Програма за подкрепа на НПО в България http://www.ngogrants.bg/ 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  http://ophrd.government.bg/ 
“Джърман Маршъл Фънд” www.gmfus.org 
Програма ФАР-Лиен, Брюксел www.cev.be/lien 
Уестминстърската фондация за демокрация, Великобритания www.wfd.org 
Холандската организация за международно развитие и сътрудничество НОВИБ www.novib.nl 
Програма МАТРА на правителството на Кралство Холандия www.minbuza.nl 
Фондация “Работилница за граждански инициативи”  http://www.wcif-bg.org/index.php 
Фондация “Помощ за благотворителността в България” http://www.bcaf.bg/ 
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” http://www.mott.org/  
Фондацията за реформа в местното самоуправление http://www.flgr.bg/bg 
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси- Възможности за кандидатстване по Специфичната програма на Европейската комисия „Основни права и гражданство” http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=73&id=2176 
Erasmus + http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Operating grants to European environmental NGOs http://ec.europa.eu/environment/ngos/index_en.htm 
EEA and Norway Grants http://eeagrants.org/ngo 
Peace and Collaborative Development Network/ NGO Funding Opportunities  http://www.internationalpeaceandconflict.org/forum/categories/ngo-funding-opportunities/listForCategory#.Uw2tWvm1Z8o
Advance Africa- Funds for NGOs http://www.advance-africa.com/Grants-for-NGOs-and-Organisations.html