Успешни практики на НПО

Как да изградим добро ниво на работа в неправителствения сектор

„Неправителствените организации са доброволни самоуправляващи се организации, които преследват основно нестопански цели на своите организатори или членове“. Това определение е дадено от Съвета на Европа. Терминът означава организираното гражданско общество, включително групи от доброволци, нестопански организации, асоциации, фондации, благотворителни организации, общностни групи и групи за подкрепа на основата на общи интереси. Като такива основните дейности на неправителствените организации са съсредоточени върху социалната справедливост, правата на човека, демокрацията и правовата държава. Целта на НПО в тези области е да подкрепят каузи и да работят за подобряване на живота на хората.

 

Затова е важно да има изградено коректно взаимодействие между неправителствените организации и публичните органи, като също така не се пренебрегва и ролята на частния сектор като се споделя общата цел за подобряване живота на хората. Работата за обществените интереси изисква откритост, отговорност, яснота и отчетност от страна на неправителствените организации и на публичните органи. Необходима е прозрачност на всички нива. Достъпът до информация стои в основата на всички последващи стъпки в участието на НПО в процеса на вземане на решения. Партньорството предполага споделени отговорности на всеки етап- от определянето на дневния ред и изработването до решението и изпълнението на инициативите.

Както става ясно до тук едно от най-важните условия за изграждане на добри практики в бъдещата работа на една неправителствена организация са контактите и добрите отношения, както с други организации, така и с местната власт, публични органи и представители на частния бизнес.

Партньори и съмишленици в сферата на неправителствените организации бихте могли да откриете в някой от описаните по- долу сайтове:

както и на различни места в Интернет. Преди това обаче трябва да сте наясно, че ви чака много работа, за да създадете и изпълните идеите си за различни проекти. Тук важи с голяма сила изразът: „Колкото повече- толкова по- добре“. Обемът на работата ви трябва да бъде голям, но същевременно и удовлетворението, което изпитвате накрая гарантирано ще бъде с внушителни размери.

За да създадете един успешен проект трябва да сте наясно върху какви нужди желаете да работите. Това биха могли да бъдат проблемите на бежанците, изграждане на демократично мислене сред младежите, устойчив начин на живот и др. Трябва да разполагате с добре формирана концепция в каква сфера желаете да се развивате и тя трябва да бъде опорната точка на вашата организация. Именно заради това трябва да бъдете добре информирани в сферата и да сте проучили какви нужди има в конкретната област и по какъв начин вашата работа ще благоприятства тяхното преодоляване. Също така трябва да бъдете добре запознати с извършените до момента действия в тази насока, не само на местно ниво, но и в глобален план.
След като приключите с чисто изследователската работа и се чувствате уверени, че сте проучили добре нуждите на пазара и на целевата група/и, то тогава бихте могли да започнете да изграждате своя проект. (за повече информация- прил. док. 16- „Проектът: основни елементи“ и прил. док. 17- „Наръчник за писане на проекти в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз“). В приложените документи може да добиете обща представа за това как един готов проект трябва да изглежда и какви компоненти да съдържа. Начинът, по който ще бъде структуриран обаче зависи от вашия грант т.е. от финансирането, което ще получите.

Използвана информация: „Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения“