Ръководство за акредитация на приемаща организация по ЕДС

 Формуляра за акредитация за ЕДС трябва да  бъде подаден  най-малко 6 месеца преди планираното пристигане на доброволци.

За да получите акредитация за ЕДС проекти, трябва да получите PIC номер (Participant Identification Code), който е идентификационен номер за вашата организация.

 Ако вашите организации вече имат PIC номер, преминете направо към точка 2.

1. Получаване на PIC номер
а. Регистрирайте вашата организация на Услуга за идентификация на Европейската Комисия (ECAS), ако не сте регистрирани. Ръководството как да се регистрирате стъпка по стъпка може да намерите тук: https://www.erasmusplus.org.uk/news/video-resource/how-to-register-on-ecas
б. Влезте в портала за участниците (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html) с ECAS профила си и регистрирайте организацията си, за да получи своя уникален 9-цифрен идентификационен код на участника (PIC). Моля, уверете се, че вашата организация вече не разполага PIC номер и прочетете ръководството на потребителя на портал за участника, преди да се регистрирате.
(https://www.erasmusplus.org.uk/sites/default/files/Erasmus%2B%20URF%20manual%20v.1.1.pdf)
2. След получаване на PIC номер, трябва да бъде попълнен формулярът за аккредитация по ЕДС. ЕДС е в ключова дейност „Образователна мобилност за граждани” (KA1) .
a. Техническото ръководство за попълване на формулярите може да бъде намерено тук: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/Erasmus+Technical_guidelines_for_eForms.pdf
b. Формулярът, който трябва да бъде попълнен: http://erasmus-plus.ro/ro/wp-content/uploads/2013/12/Formular_acreditare_SEV.pdf
i. Формулярите за децентрализираните дейности по Erasmus+ са направени с помощта на Adobe Forms технология. За успешно попълване на формуляра се изисква използването на Adobe Reader.
Трябва да използвате следните версии на Adobe Reader:
1. Минимум версия - Adobe Reader 9.1 или по-висока
2. Препоръчителна Adobe Reader версия -Adobe Reader XI version 11.0.06
ii. Adobe Reader може да бъде изтеглен безплатно от интернет на следния адрес: http://get.adobe.com/reader/otherversions/. Ако използвате различни версии от посочените по-горе, няма да можете да използвате формата.
1. При всякакви други затруднения при отваряне на файла, може да се консултурате с гореспоменатите насоки стр. 6-8 (раздел 2.а.).
iii. На стр. 37 от насоките, можете да намерите най-често срещаните грешки, възникващи при подаване на формулярите.
iv. Бутона "Потвърди" потвърждава, че всички полета са попълнени правилно.
v. Ако всичко е правилно попълнено, можете да натиснете бутона "Submit Online", за да изпратите своят електронен формуляр в Националната агенция. Таблицата по-долу, показва, че сте подали заявлението успешно.

Untitled